Väg och gata

I takt med att storstäderna och tillväxtregionerna i Sverige förtätas allt mer, är det allt fler människor som ska bo och arbeta på samma yta. Detta betyder också fler människor i rörelse som trafikerar vägnät och stadskärnor. Därför är en viktig förutsättning att vi skapar effektiva transportsystem som ökar tillgängligheten i framtidens hållbara samhällen.

Vägprojektering

Inom teknikområde vägprojektering fokuserar vi på att erbjuda våra kunder ett kraftfullt stöd i totalentreprenader. Vi jobbar nära kunden som oftast är en projekteringsledare eller mätchef hos en entreprenör med fokus på genomförbarhet samt praktiska och effektiva lösningar.

Det dagliga arbetet består till stor del av 3D modellering av de faktiska anläggningarna, men även arbete med provisoriska lösningar och stöd i de faktiska arbetsmoment som entreprenörens vardag består av.

Inom teknikområdet tar vi även fram traditionella förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader. Tillsammans med Trafikverket och kommuner färdigställer vi ritningar, modeller, mängdförteckningar, mängdbeskrivningar, administrativa föreskrifter, kostnadskalkyler, m.m.

Tillsammans med kollegor inom övriga avdelningar arbetar vi fram vägplaner åt Trafikverket och detaljplaner åt kommuner. I dessa uppdrag är arbetet av utredande karaktär, exempelvis trafikutredningar, dagvattenutredningar, översiktliga höjdsättningar, bullerutredningar m m, men självklart ingår utformning och gestaltning samt samråd med markägare och övriga berörda.

Vår styrka ligger i att vara ett tight gäng med bred erfarenhet där vi på ett naturligt sätt kombinerar kunnande inom väg, gata, va och geoteknik. Att i samma gäng jobba med både tidiga och senare skeden i bygg- och anläggningsprocessen ger en mycket god erfarenhetsåterkoppling vilket vi nyttjar för att ständigt vässa våra produkter.

På Sigma Civil har vi ett tydligt processtänk när vi genomför våra projekt. Vi slussar våra projekt genom faserna Analys – Koncept – Design – Projektering – Leverans, där det är möjligt för oss att ge våra beställare en tydlig bild av var projektet befinner sig.

Vi bygger långsiktiga relationer med kunder och konsultbolag, där alla parter växer och utvecklas tillsammans. Våra kunder ger oss feedback där vi uppskattas för att vara tillgängliga, kunniga och flexibla.

Godstransportplanering – Tillgänglighet – Trafikplanering – Åtgärdsval – Bro- och anläggningskonstruktion – Geografisk IT/GIS

Gatuprojektering

Sigma Civil tillhandahåller en rad tjänster inom området gata. Tjänsterna som vi erbjuder sträcker sig från tidiga skeden med övergripande utredningar till lite senare skeden med utformningsförslag och detaljprojektering.

Vi strävar alltid efter att hitta innovativa och kostnadsbesparande lösningar i alla skeden. Något som är minst lika viktigt för oss är att alltid ta hänsyn till arbetsmiljöfrågor för projektet, hela vägen från tidig planering till utförandet.

I de tidiga skeden kan vi tillsammans med våra kunder finna de absolut bästa lösningarna för en ny eller befintlig gatas dragning och övergripande utformning. I dessa skeden nyttjar vi vår gedigna utformningskomptens och efter behov tar vi hjälp av våra specialister inom trafik- och gestaltning. Vi kan i dessa tidiga skeden även erbjuda framtagande av övergripande kostnadskalkyler.

När det gäller förprojektering och detaljprojektering har vi ett mycket stort kunnande. Här är vi vana vid en lång rad av olika typer av projekt. Det kan handla om att projektera hela exploateringsområden där många av företagets olika kompetenser nyttas, till mindre projekt, så som projektering av enstaka gator, korsningar, busshållplatser och gc-vägar. Även i dessa skeden kan vi naturligtvis erbjuda kostnadskalkyler

Vi har erfarenhet av att ta fram gatuhandlingar för en lång rad olika kunder. Det kan vara allt från handlingar till den privata sektorn med industrier, entreprenörer och exploatörer till den offentlig med kommuner. De vanligaste typerna av projekt som vi utför är framtagande av systemhandlingar, förfrågningsunderlag för utförande entreprenader och totalentreprenader samt bygghandlingar.

Vi hjälper mer än gärna våra kunder med att hitta den bästa lösningen för projekten. Inget projekt är för stort eller för litet för oss. Med alla den kompetens och de resurser som vi har kan Sigma Civil alltid vara förstahandsvalet.

Gatuutredning - Förprojektering – Detaljprojektering – Systemhandlingar– Förfrågningsunderlag Bygghandlingar – Kostnadskalkyler

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: