Sigma Civil projekterar exploateringsområde i Ystad

I takt med en ökande efterfrågan på mark för verksamheter i Ystad planerar kommunen utbyggnad av industriområdet nordost om staden. Exploateringsområdet omfattar över 50 hektar industrimark med inslag av handel och service. Upplevelsen av området ska göras mer tilltalande med grönområden som fungerar som skyddszon mot omgivningen och ger plats för växt- och djurliv samt dagvattenhantering.

Sigma Civil har fått i uppdrag att tillsammans med Ystad kommun bygga ut allmän platsmark inom området. Utbyggnaden omfattar gator, gång- och cykelbanor, dagvattendammar, VA-system, planteringar och samordning av ledningsutbyggnad (fjärrvärme, el, belysning, fiber) inom området. Sigma Civil svarar för projektering avseende gata, mark, VA, geoteknik och landskap, samt en utmanande och omfattande terrassering av området.

För närmre information, kontakta Fredrik Dahlberg på mail, fredrik.dahlberg@sigma.se, eller på telefon 070-682 25 48.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.