VA-teknik

För hållbar samhällsutveckling krävs effektiva system för dagvatten, dricksvatten, spillvatten fjärrvärme och gas. Sigma Civils konsulter är rustade för framtidens miljöutmaningar och kan alltid sätta samman team med passande specialkunskaper utifrån de individuella projektens krav och behov.

Vi tillhandahåller ledande tjänster inom området VA-teknik och fungerar som partner längs hela projektets gång. Vi delar med oss av vårt expertkunnande och ger stöd i alla beslut som ska fattas – från utredning och systemhandling, till projektering och upphandlingsprocess, vidare till byggfas, och till sist relationshandling och besiktning. Vi antar alla storlekar av uppdrag i alla delar av processen. Sigma Civils tjänster innefattar bland annat planering av framtida vattenförsörjning, optimering av vattenbehov, utredningar med åtgärdsförslag för tillskottsvatten, dagvattenhantering, ledningsprojektering samt projektering av alla typer av VA-ledningar, i mark eller till sjöss, upprättande av MF och TB, redovisning i 2D/3D och CHAOS, avancerad 3D-projektering, samt ledningssamordning och besiktningar. Sigma Civil är en komplett leverantör av de konsulttjänster som krävs inom VA-området. Genom tätt samarbete med angränsande specialistområden – väg, mark, landskap, järnväg, geoteknik etc. – kan vi alltid erbjuda en helhetslösning för hela projektets utformning.

Projektledning – VA-utredningar – VA-projektering – Hydrauliska beräkningar – Dagvattenutredningar – Besiktningar – Utvärdering av TV-inspektioner – Översvämningsanalyser

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: