Plan

Sigma Civil har ledande kompetens inom stadsplanering vilket ger oss möjlighet att leverera en helhetslösning för olika typer av stadsbyggnadsprojekt för både privata, kommunala och statliga beställare. Vi kan leverera lösningar som hanterar hela samhällsbyggnadsprocessen från planering till genomförande. Vi utför uppdrag inom allt från planering, analys, utredning, processtöd och verksamhetsutveckling.

Med beställaren och projektet i fokus bidrar vi till en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Vi fungerar som en rådgivande partner till våra kunder och samarbetar med övriga kompetenser för att ta fram en lösning anpassad efter beställarens behov och uppdragets förutsättningar.

Våra planarkitekter har bred kunskapsbas och stor erfarenhet av allt från större stadsbyggnadsprojekt till mindre detaljplaner, vi har kommunal erfarenhet både som planhandläggare och som verksamhetsansvariga. Vi arbetar effektivt, fokuserat och målinriktat för att leverera det kunden efterfrågar.

Sigma Civil levererar expertkompetens inom samhällsbyggnadsprojekt som är kopplat till planering som t ex trafikutredningar, dagvattenutredningar, geoteknisk undersökning, MKB för program, detaljplaner och översiktsplaner, landskapsplanering, utformning av stadens offentliga rum, belysningsprogram.

Nedan finns produkter som våra plankonsulter levererar:

Planering

Fördjupning av översiktsplan (FÖP), planprogram, detaljplan, gestaltningsprogram, idéskisser, strukturstudie.

Analys

Visionsarbete, inventeringar, visualisering, 3d modeller, stadsbildsanalys, landskapsanalys, tätortsanalys, volymstudier, sol- och skuggstudier.

Utredning

Lokaliseringsutredningar, undersökning av betydande miljöpåverkan (tidigare behovsbedömning).

Processtöd

Planstöd för byggherrar eller fastighetsägare, processtöd för kommuner i olika planprojekt, projektledare för större utbyggnadsområde. 

Verksamhetsutveckling

Föreläsningar om stadsplanering och kommunal planeringsprocess, stöd vid digitalisering av detaljplaner, förändringsarbete kring digitalt arbetssätt, stöd att införa byggherredriven planprocess.

Kulturmiljöanalys – Kulturmiljöprogram – Bevarandeprogram – Ortsanalyser – Miljökonsekvensbeskrivning – Regional- och stadsplanering – Gestaltning –
Stadsplanering – Detaljplaner

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: