Trafik

Sigma Civil tillhandahåller en rad tjänster inom området trafik som kan anpassas för både mindre och större uppdrag. Våra tjänster innefattar bland annat trafikutredningar från tidig översiktsplanering och programskede till detaljplaner.

I dessa skeden ligger fokus ofta på såväl analys av trafikalstring, kapacitet, prognoser, trafiksäkerhet, tillgänglighet och parkeringsbehov. Knutet till dessa frågor ingår många gånger även att ta fram enkla skisser eller konkreta trafikförslag, som underlag till projektering och utförande. Vid behov finns även landskapskompetens som lyfter trafikskisserna till en annan nivå.

Genom vårt egna kunnande och samarbete inom vårt nätverk, hanterar vi trafiksimuleringar på både mikro-, meso- och makronivå. Vi bygger upp modeller och beräknar trafikalstring för nuläge och gör prognoser för ett framtida trafiksituationer.

Något som våra kunder särskilt uppskattar är att vi besitter specialistkunskap inom området trafiksäkerhet. Vi kan vara behjälpliga med allt från enkla trafiksäkerhetsanalyser till att komplexa analyser över större städer och områden. Vi kan även identifiera effektiva trafiksäkerhetsåtgärder och upprätta åtgärdsförslag.

I både detaljplane- och bygglovsskede tar Sigma Civil fram parkerings- och mobilitetsutredningar, där parkeringsbehovet studeras utifrån givna parkeringsnormer samt eventuella möjligheter till avsteg vid införande av mobilitetsåtgärder. Vi arbetar med parkeringsnormer och följer utvecklingen i olika kommuner, i takt med att en omställning av samhället sker med ofta lägre parkeringstal än tidigare.

Eftersom Sigma Civil tillhandahåller tjänster kring trafik för både offentlig och privat sektor, har vi en god förståelse för helhetsbilden i de projekt där trafikfrågor behöver hanteras. Olika aktörer har olika mål och intressen, vilket det finns en förståelse för hos Sigma Civil. Vi sätter trafiken i ett sammanhang, både i relation till andra teknikområden, men också i relation till trafikanten, människan. För oss är det viktigt att se till alla trafikslag i en utredning, och hur de samspelar med varandra.

Trafikplan –  Trafikutredning – Trafikanalys – Trafiksimulering – Kapacitet – Prognoser – Tillgänglighet – Trafikplanering – Trafikförslag – Trafiksäkerhet  – Utformning – Parkering – Mobilitet – Strategi – Åtgärdsvalsstudier–– Geografisk IT/GIS

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: