Mobilitetsutredning Hasselhöjden

I samband med förtätning i området Hasselhöjden i Stenungsund har Sigma Civil hjälp Stenungsundshem med utredning av mobilitetslösningar för att hantera framtida parkeringsbehov.

Mobilitetsutredningen grundas i en önskan om att kunna förtäta området utan att behöva ta nya ytor i anspråk för markparkering. Som underlag för utredningen har möjlig förändring av utformningen på delar av områdets markparkering studerats med syftet att maximera parkeringstillgången på befintliga ytor. Trots ett mer effektivt nyttjande av ytorna konstaterades det att vid full utbyggnad av förtätningen skulle det krävas mer parkering för att tillgodose det parkeringstal som angetts i detaljplanen.

Som alternativ till mer parkering studerades i stället möjligheterna att genom införande av mobilitetsåtgärder uppnå ett lägre parkeringstal. Utredningen bestod av en sammanställning av förutsättningarna att resa med olika färdmedel till och från Hasselhöjden, olika typer av mobilitetsåtgärder, vilka avdrag dessa medger i olika kommuner och vilken verklig effekt de bedöms ha. Utifrån denna sammanställning togs ett förslag på åtgärder lämpliga för Hasselhöjden fram för både befintliga och framtida bostäder tillsammans med en bedömning av vilka parkeringstal som skulle kunna appliceras med genomförande av dessa åtgärder.

Förslaget bestod av bland annat bilpool, cykelpool, kollektivtrafikbiljetter, cykelservice och ett omfattande paket av informationsåtgärder. Det föreslogs också att delar av parkeringen i området ska få en förändrad reglering med tillståndsparkering i stället för fast uthyrda platser vilket skulle möjliggöra samnyttjande av parkeringen med verksamheter på intilliggande fastigheter.

Bild: Föreslagen utformning för delar av områdets markparkering.

 

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.