Integritetspolicy

Sigma Civil AB (nedan ”vi”) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med de bestämmelser som följer av vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning, EU 2016/679, (”GDPR”).

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Du kan vara kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer och/eller samarbetspartners eller tillika vara underkonsult, arbetssökande och/eller student. Kort sagt, personer som vi interagerar med inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter för såsom ett led i vårdandet och underhållandet av vår affärsmässiga relation med din arbetsgivare eller dig personligen.

Exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn, ditt personnummer, kontaktuppgifter till dig såsom mobiltelefonnummer, adress, e-postadress, profil på LinkedIn och andra sociala media. Vi kan även komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som via Bolagsverket, SPAR, m m om det bedöms som behövligt för att upprätthålla god registervård.

Vi kan även komma att registrera personuppgifter när du interagerar digitalt med oss i samband med:

 • När du fyller i dit namn och e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer på någon av våra webbplatser.
 • Om du kontaktar oss via e-post, våra webbplatser och social media.
 • Om du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev eller registrerar dig för några av våra digitala tjänster.
 • Ditt besök på våra webbplatser och/eller appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIGA GRUNDER

Vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av nedanstående ändamål och angiven rättslig grund.

 • Ändamål: För att hantera samt vårda våra kund- eller leverantör- och/eller partnerrelationer med ditt företag (där du är anställd) eller dig som uppdragstagare/partner, och fullgöra det som följer av gällande avtal, beställningar och förfrågningar, vilket kan innebära behandling av personuppgifter i digitalt affärsstöd såsom kundvårdssystem och leverantörsdatabaser.
  Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att vårda våra affärsmässiga relationer och uppfylla det som förväntas enligt kommersiella avtal.
 • Ändamål: För att hantera administration, fakturering, korrespondens m m med våra samarbetspartners och möjliggöra god service, rätta felaktiga uppgifter och/eller skicka information som har efterfrågats eller som vi bedömer kan vara av ditt (eller din arbetsgivares) intresse mot bakgrund av vår affärsmässiga relation.
  Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att vårda våra affärsmässiga relationer och uppfylla det som förväntas enligt kommersiella avtal.
 • Ändamål: För att hantera och vårda vår relation med dig som enskild uppdragstagare, arbetssökande eller student, i syfte att matcha önskemål mot öppna uppdrag och positioner.
  Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att vårda samt uppfylla det som förväntas i våra affärsmässiga relationer samt uppfyllnad av avtal i den mån du har registrerat/anmält dig för detta.
 • Ändamål: För att fullgöra, administrera samt utveckla och förbättra våra digitala tjänster (webbplatser, appar, databaser m m), vilket kan inbegripa analys av användarbeteende och statistiska data på aggregerad nivå samt lagring och analys.
  Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att tillhandahålla och säkerställa fungerande digitala tjänster samt sörja för effektiv informationsgivning och marknadsföring om vår verksamhet.
 • Ändamål: För att kontakta dig via e-post, app, SMS, eller post om erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för din arbetsgivare eller dig (observera att du kan tacka nej till denna marknadsföring).
  Rättslig grund: Vårt berättigade intresse av att erbjuda och marknadsföra tjänster och produkter som vi bedömer är av intresse för din arbetsgivare eller dig.

INFORMATION SOM KAN LÄMNAS UT M M

Vi kan komma att lämna vidare dina personuppgifter till företag inom vår koncern inom ramen för det samarbete vi har inom företagsgruppen och som vi bedömer är av intresse och relevans för den affärsrelation vi har med din arbetsgivare eller dig. Vi kan vidare dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster och marknadsföringstjänster såvida annat inte informerats. Är du uppdrags– eller arbetssökande kan även uppgifter utlämnas till utomstående kund- eller partnerföretag som ett led i vårt arbete att hitta uppdrag för dig.

Vi samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES. All överföring av personuppgifter följer kraven i GDPR.

LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER M M

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är aktiv och potentiell kund, leverantör (inklusive underkonsultpartner eller arbetssökande), eller samarbetspartner till oss. Har vår relation upphört och/eller det inte anses rimligt att den skall återaktiveras skall vi gallra dina uppgifter. Sådan genomgång sker periodvis och minst en gång om året. Såvida vi inte har särskilt påtalat det, eller inhämtat ditt specifika godkännande, gallras personuppgifter tillhörande personer som har varit inaktiva i sin relation med oss senast efter 3 års inaktivitet.

Viss information kan behållas längre då så krävs pga lagkrav, som exempelvis bokföringslagen ellerenligt gällande branschkrav såsom Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK). Vid all behandling och lagring av personuppgifter, iakttas sekretess och relevant nivå på organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder baserat på risk och känslighet i de uppgifter som behandlas.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL OCH ANDRA GÄLLANDE VILLKOR

Om dina personuppgifter som behandlas av oss skall underkastas ett biträdesavtal som vi har ingått med din arbetsgivare eller annan part som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, har sådant biträdesavtal (till den del det är lämpligt) företräde framför vad som sägs i denna policy. I sådant fall kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som följer enligt sådant biträdesavtal. På samma vis gäller att om du har registrerat dig för någon av våra tjänster, utskick m m, så gäller de villkor som har presenterats i anslutning till ditt användande av sådan tjänst.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget, ditt och/eller vår samarbetspartners initiativ, att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till integritetsskyddsmyndigheten (f.d. datainspektionen). Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt och har rätt överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har även rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att – där så är relevant – uppdatera dina kontoinställningar på ”Mina Sidor” (eller liknande), genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation, som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att därutöver kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss enligt följande:
Sigma Civil AB
Att: Dataskyddsansvarig
Stora Varvsgatan 11
211 74 Malmö