Miljö

Prioriterad miljöplanering skapar en mer hållbar samhällsutveckling. Sigma Civils miljökonsulter bidrar med genomgripande kunskap när det gäller åtgärder för att minimera miljöbelastning och att optimera resursanvändning. Miljö och hållbarhet är en integrerad del av det mesta vi gör. Med miljöanpassad projektering och miljöstyrning av projekten kan vi tillsammans med våra kunder begränsa framtida miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

Framtidens samhällen kommer inte att utgöras av bara nyplanerade områden och anläggningar – vi måste även införliva hållbarhetstänkandet i de som redan finns. Sigma Civil tillhandahåller därför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Sigma Civil erbjuder miljöutredningar inkl. Miljö Due Diligence och miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter, fastigheter och anläggningar. Miljöutredningarna och miljökonsekvensbeskrivningarna används som beslutsunderlag för planer, projekt och tillståndsärenden samt som underlag i projektplanering och investeringsbeslut. Vi hjälper även våra kunder att hantera förorenad mark, från provtagning till miljökontroll vid sanering. 

Vi utför tjänster inom miljöjuridik som ansökningar vid tillstånds- och anmälningsärenden för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt Miljöbalken, där vi hjälper våra kunder genom hela processen.Upprättande och uppföljning av ledningssystem och KMA-styrning (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) för organisationer och projekt är centralt för miljö- och hållbarhetsarbetet och något vi på Sigma Civil arbetar aktivt för att stödja våra kunder med. Vi tillhandahåller även stöd vid miljöcertifiering av byggnader.

För att främja en god arbetsmiljö i genomförande och framtida nyttjade av våra kunders projekt erbjuder Sigma Civil även arbetsmiljökompetens i samtliga skeden. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor som Byggarbetsmiljösamordnare i både planerings- och projekteringsskede (BAS-P) såväl som i utförande skede (BAS-U) men har även kompetens för inomhusmiljöutredningar och materialinventeringar.

 

Miljösamordning – Miljöplanering – Miljökonsekvensbeskrivning – Miljöutredning – Tillståndsprövning – Anmälningsärenden – Miljöfarlig verksamhet – Vattenverksamhet – BAS-P – BAS-U – KMA – Miljö Due Diligence – Bygga, utveckla och revidera ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö –  Materialinventering – Inomhusmiljö – Förorenad mark – Certifiering av byggnader

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: