Lidingö brostrand

Lidingö brostrand

Sigma Civil Öst har fått i uppdrag av Lidingö kommun att utföra miljöteknisk markundersökning, inkl. provtagning i
bottensediment, och att utföra en riskbedömning och hälsoriskbedömning av jord och bottensediment för Lidingö brostrand.

Lidingö kommun planerar att förbättra och utveckla området norr om Lilla Lidingöbrons landfäste genom framtagande av ny detaljplan, Lidingö brostrand etapp 2 för att möjliggöra den tilltänkta markanvändningen.

Syftet med utvecklingen av området är att skapa en inbjudande entré till Lidingö. Den nya markanvändningen föreslås bestå av en blandning mellan vattenanknuten verksamhet, restaurang- och caféverksamhet, parkmark samt kallbadhus.

Underlag skulle tas fram för att fastställa att marken uppfyller riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), alternativt komma med åtgärdsförslag för att uppnå godkända värden för MKM och anläggandet av kallbadhus och småbåtshamn, vid eventuellt ej uppfyllda värden.

 

För vidare information angående projektet kontakta:

Eva Enflo, Avdelningschef Gata & VA , eva.enflo@sigma.se

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.