Almnäs etapp 3-4 Detaljprojektering och framtagande av FU

Detaljprojektering och framtagande av FU

Uppdraget har löpt på sedan 2020 och är i stort klart men fortfarande pågår en del mindre insatser avseende t.ex. miljöprovtagning. Uppdraget omfattar projektering av nya kommunala gator och media för ett exploateringsområde avseende logistik och handel på ett gammalt militärt övningsområde längs E20 i Södertälje kommun. Projektet innefattar bl.a. projektering av dag-, spill- och dricksvatten, tryckspill, pumpstation samt dagvattendammar. Området har varierande geotekniska egenskaper vilket gjort att olika förstärkningsåtgärder krävs. Det medför också att ledningsschakter går delvis i jord och i berg.

 

Medverkande teknikområden: Belysning, BAS-P, landskap, ledningssamordning dagvattenhantering, VA, geoteknik, miljö, gatuprojektering, data- och CAD- samordning. Uppdraget inleddes med en omfattande geoteknisk och miljöteknisk utredning inklusive framtagande av plan för saneringsåtgärder.

 

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.