Trafikutredning Finnslätten

In samband med detaljplanearbetet för ett nytt mobilitetscenter i norra Västerås tog Sigma Civil fram en trafikutredning för att säkerställa en säker och framkomlig trafiksituation för alla trafikslag.

Utredning omfattade både framtagande av utformningsförslag och trafikanalys med kapacitetsberäkningar.

Utformningsarbetet omfattande en ny gång- och cykelbana läng den norra sidan av Lundaleden med anslutning befintliga kopplingar, en ny cirkulationsplats mellan Lundaleden och Kontraktsvägen samt en ny vändhållplats för kollektivtrafiken.

Trafikanalysen byggde på en övergripande trafikmodell för 2040 men delades upp på två scenarier beroende på omfattningen av trafikreducerande åtgärder. För att kunna analysera den aktuella korsningen mellan Lundaleden och Kontraktsvägen krävdes antaganden kring maxtimmestrafik, riktningsfördelningar och svängandelar. Trafikanalysens resultat användes som stöd i utformningsarbetet av aktuell korsning för att säkerställa en tillräcklig kapacitet.

Bild: Föreslagen utformning för korsningen mellan Lundaleden och Kontraktsvägen

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.