Riskutredning Örnsköldsviks kommun

Efter det att Sigma Civil AB tecknat avtal med Örnsköldsviks kommun för tekniska konsulter under våren 2022 fick vi rätt omgående en förfrågan från kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning. Förfrågan gällde en riskutvärdering av kommunens stora fabriksområden vid Domsjö, Husum och Köpmanholmen där det finns verksamheter med storskalig kemikaliehantering. Efter ett tidigt startmöte så var vi överens om projektstart efter sommarens semestrar.

Nu har vi påbörjat projektet som går ut på att göra en grundläggande riskutredning av de verksamheter som faller in under SEVESO-direktivet. Syftet med Sevesolagstiftningen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. I Sverige har vi bland annat Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att förhålla oss till.

Denna riskutredning ska bland annat mynna i att kunna säkerställa vilka säkerhetszoner som ska gälla kring anläggningarna inom dessa områden. Den ska också visa på om det finns områden som är direkt olämpliga för ny etablering med fokus på verksamheter. Inom Husum och Domsjö finns bra förutsättningar för godstransporter med sjöfart och järnväg medan det i Köpmanholmen  finns en fungerande hamn. Redan nu vet vi att inom Domsjö fabriksområde kommer olika bioraffinaderier och tillverkning av etanol/metanol att utökas. Även inom Köpmanholmen finns intressenter och här planerar Cinis Fertilizer en ny anläggning.

För att kunna genomföra riskutvärderingen så har vi nu börjat samla in och utvärdera det omfattande material som finns från respektive berörd verksamhet. Därefter kommer vi att påbörja en sammanställning av vad som redan är gjort och vad som är kvar att göra gällande risker för att till sist kunna komma med förslag på säkerhetszoner.

För vidare information angående projektet kontakta:

F. Dr Lena Sundberg
Miljö- och Arbetsmiljökonsult, Lena.Sundberg@sigma.se

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.