Sigma Civil vinner tävling om detaljplan i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun har låtit de tre konsultföretagen Sigma Civil, Tyréns och Sweco ta fram vardera två skissförslag på detaljplan för Stiby 28:1. Den 26 e april presenterade företagen sina förslag för en grupp kommunala tjänstemän, politiker samt representanter från tre husbyggarföretag, samt det kommunala bostadsbolaget Sölvesborgshem. Gruppen hade möjlighet att ställa frågor till konsulterna och diskutera de förslag som presenterades.Vassabacksområdet i Hällevik, Sölvesborgs kommun


Samtliga presenterade förslag har tillvaratagit den värdefulla miljö som finns i östra delen av området och koncentrerat bebyggelsen mot väster. Formation och utbredning av bebyggelsen skiljer förslagen åt. Samtliga förslag tillgodoser kommunens önskemål om antal bostäder inom området, dock med lite olika antal tomter för fribyggare, radhus och flerfamiljshus.

Den 8 maj träffades projektgruppen (nu endast politiker, tjänstemän från kommun och kommunala bolag och miljöförbund) för att välja det förslag som på bästa sätt speglar kommunens intentioner för området. Sölvesborgs kommun har med stor enighet valt att gå vidare med Sigma Civils planförslag ”Stiby gläntor”.


Motivering

Sigma Civil har på ett tilltalande sätt planerat för ett område där kommunens ambition att växa och skapa attraktiva miljöer för bostäder har kombinerats med viljan att värna om de höga naturvärden som finns, såväl ur ett ekologiskt som ett estetiskt perspektiv.

Från Stibyvägen möter en tät bebyggelse som sedan öppnar sig till en mer organisk struktur som följer höjdkurvorna. Sigma Civil har förhållit sig till platsens höga naturvärden genom att helt undanta den östra delen av planområdet där värdekärnor för natur och en damm med större vattensalamander finns. Den stenmur som löper från öster till väster genom hela planområdet har bevarats som en kvalitet och en del av ett större grönområde.

Sigma Civil med Gustav Karnell och Johan Bergström kommer nu arbeta vidare med det vinnande förslaget.

För mer information om projektet, kontakta projektansvarig via mail johan.bergstrom@sigma.se eller via telefon 070 660 97 55.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.