KARLSTADS UNIVERSITET- SKOGEN

KARLSTADS UNIVERSITET- SKOGEN

Sigma Civil fick i uppdrag av Akademiska hus att ta fram ett förslag för ett skogsparti vid Karlstad universitet. Skogspartiet är idag något av en baksida för universitetet och Sigmas uppgift var att förtydliga entréerna till skogsområdet och förstärka kopplingen till universitetet. Slutprodukten blev ett gestaltningsförslag där fokus låg på att förstärka skogens funktion och karaktär samt att gynna den biologiska mångfalden.

 

Skogsområdet består av blandskog av främst gran och tall men en del av granbeståndet har blivit angripet av granbarkborre. På grund av detta har avverkning skett i dessa delar och beställaren sökte idéer på hur man skulle kunna utveckla de öppna ytorna. I gestaltningsförslaget delades området in i norra, västra och södra entrén där olika platsbildningar ingick som skapats utifrån olika teman. Dessa benämndes som talldungen, fågelbärslunden och lövdungen. De naturliga gläntorna benämns i förslaget som lunchrummet, vardagsrummet och korsningen. Stort fokus låg på att tyddliggöra entréerna samt att koppla samman hela området. Här kommer en kort beskrivning av de olika områdena.

 

Norra entrén (A)

Den norra entrén kan stärkas genom tillägg av en entréportal och en stig som kopplas ihop med den befintliga stigen på kommunens mark. Här föreslås också ett tillägg i form av en hasseltunnel, lite längre in i området men fortfarande synlg från entrén. Hasseltunneln är ett element som skapar mervärden då den bjuder in till lek samtidigt som den är ett värdefullt inslag för djurlivet i och med att hasseln producerar nötter.Mellan hasselplantorna föreslås vitsippa planteras in.

 

Lövdungen (B)

I den norra delen av området skulle en skådeplantering kunna anläggas med hjälp av diverse lövfällande buskar och träd. Detta skulle kunna bli ett fint och spännande inslag då resterande område till största del är täckt av gran och tall. Dessutom ger det ett tillskott till den biologiska mångfalden då träden får frukt- och bär vilket gynnar insekts- och djurlivet på platsen. Lövdungen är främst tänkt att användas som en passage. Skådeplanteringen kan till viss del hjälpa till att skärma av ”det naturliga” från den befintliga parkeringen och på så sätt stärka känslan av att vistas i naturen.

 

Västra entrén (A)

En entréportal anläggs mellan byggnad nio och tolv på universitetsområdet. I anslutning till denna portal anläggs en trappa som leder ner till skogsområdet och kan användas som sittplats av studenterna. Här möter campus skogen tydligast då denna entré är närmast campus kärna. Här finns möjlighet att locka in människor i området och på så sätt bjuda in till utevistelse och rekreation. Det blir lätt att ”ta sig ut” både fysiskt och mentalt.

 

Fågelbärslunden (B)

I sluttningen planteras fågelbär som blommar vackert på våren och ger pollen och mat till fåglar i form av bär. Denna plantering övergår mot skogen i öst till ett tätt bestånd av björkar som skapar en pelarsalskänsla.

 

 

Södra entrén (A)

I den södra delen av området finns idag en inofficiell och otydlig entré som kan tydliggöras med hjälp av ett valv och ett tydligare gångsstråk. Genom att plantera in ljung och bärhäggmisplar vid entrézonen blir området mer inbjudande samtidigt som pollinerare gynnas.

 

Talldungen (B)

Inom detta område finns en del döda tallar som med fördel kan ersättas med nya tallar. För att skapa mer variation i området föreslås svarttall planteras in, vilket är en mindre och något robustare variant av den vanliga tallen. Som markvegetation föreslås ormbunkar tillsammans med myskmadra, vilka är arter som trivs bra i skugga. I detta fluffliga marktäcke kan lökar som krollilja och gul hundtandslilja planteras in. Dessa kommer lysa upp området under blomning och sedan fungera som vinterståndare när blomningssäsongen är över.

 

Gläntorna

Inom skogsområdet finns några gläntor som med enkla hjälpmedel kan utvecklas till rumsbildningar med olika funktioner. Dessa benäms som lunchrummet, vardagsrummet och korsningen. Dessa platser skulle kunna stärkas genom utplacering av sittmöbler, grillar och genom att skapa tydliga funktioner.

För vidare information angående projektet kontakta:

Anders Eriksson, Teamledare Landskap, anders.eriksson3@sigma.se

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.