RÅSSNÄS FÖRSKOLA

Sigma Civil fick i uppdrag av Motala kommun att ta fram en höjd- och ytskiktsplan samt en planterings- och utrustningsplan för en förskola. Utformningen av förskolan grundade sig på EU-projektet Dehors grundzoner. Enligt Dehors kan en förskolegård delas upp i 8 olika zoner som varierar i karaktär och funktion för att främja att utemiljön används i ett pedagogiskt syfte.

De olika zonerna är outdoor atelier, learning pathway, structured playzone, secret areas, meeting places, relaxing zone och garden for all senses. Sigma civil tog sig an uppgiften genom att dela upp förskolegården i fyra olika delar som avgränsades med hjälp av stängsel, inom dessa delar kombinerades de olika grundzonerna.

Område ett definieras av en outdoor atelier som ligger i anslutning till förskolan. Här kan barnen sitta på de små bänkarna och måla utomhus. En plantering skärmar av och skapar en tydligare rumsbildning. I området finns även sandlådor, en pergola och viloplats för de små barnen. Området är främst utformat för de mindre barnen, pedagogerna ska ha lätt för att hålla uppsikt.

Område två karakteriseras av wildzone, learning pathway, structured playzone och secret areas. Här kombineras flera olika zoner men området präglas av mycket växtlighet som skapar dynamik. Learning pathway utgörs av barkstigen som leder till wildzones, structured playzones och secret areas. Wildzone omges av ängsmark, planteringar, buskar och träd och secret areas utgörs av små hyddor och avskilda platser där barnen kan leka i mindre grupper. Structured playzones är mer ordnade ytor där barnen kan leka i sandlådor, öva sin balans eller leka i någon av lekstugorna.

Område tre karakteriseras av meeting places, vilket är en barriärfri zon som tillåter barn att ha översyn och leka i större eller mindre grupper. Inom zonen finns en kulle som skapar dynamik och bjuder in till lek. Mötesplatsen bjuder in till dans, aktivitet och interaktion.

Område fyra karakteriseras av relaxing zone och garden for all senses. Relaxing zone är en lugn och grön plats i närheten av förskolan. Här finns möjlighet att odla i planteringslådor och lära sig mer om växter. Inom zonen finns en variation av lövträd, städsegröna växter, blommor och örter som gör platsen levande året runt. På platsen finns även en relaxing zone där barnen kan ta det lugnt och vila sig.

 

För vidare information angående projektet kontakta:

Anders Eriksson, Teamledare Landskap, anders.eriksson3@sigma.se

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.