GC -TUNNEL ELLSTORP - KIRSEBERG

På uppdrag av Malmö stad har Sigma Civil i samarbete med en projektgrupp från Malmö stad tagit fram två gestaltningsförslag till en framtida gång- och cykeltunnel som ska binda samman de båda expanderande stadsdelarna Ellstorp och Kirseberg. En ny gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från ett nytt bostadsområde i Ellstorp, igenom gång- och cykeltunneln som löper under fem järnvägsspår och vidare genom ett nytt bostadsområde på den gamla järnvägsmarken i Kirseberg.

 

Projektet startade med en workshop tillsammans med projektgruppen från Malmö stad. Med utgångsåunkt i idéer och tankar från workshopen tog Sigma Civil fram två gestaltningsförslag till en gång- och cykeltunnel. Vi samarbetade med brokonstruktör från ELU som garanterade genomförbarhet och beskrev byggmetod samt med belysningskonsult från Pumilus för ljussättning av tunneln. De båda förslagen presenterades för Malmö stad i plan, sektioner, elevationer samt visualiseringar och 3D modeller. Ett av förslaget valdes ut av projektgruppen från Malmö stad och vidareutvecklades av Sigma Civil.

Visionsbild. Förslag 1, BRON, sett från Ellstorp.

Visionsbild, Förslag 2, TUNNELN, sett från Ellstorp.

Förslaget som kallades för TUNNELN valdes för vidareutveckling. TUNNELN är arkitektoniskt enkel: en betongskiva på var sida om spåren och ett betongrör som skjuts in mellan skivorna under spåren, illusionen av röret förstärks genom att öppningarna förses med en betongkant som skjuter ut framför betongskivorna som en ram runt tunnelns båda mynningar. Cykelbanan förläggs centrerat i tunneln med väl tilltagna gångbanor på vardera sida om cykelbanan. Gångbanans markbeläggning och stödmurar vid tunnelmynningarna av rött marktegel knyter an till den gamla järnvägsarkitekturen med tegelbyggnader i Kirseberg. För att göra tunneln behaglig att vistas i är alla hörn avrundade, vilket gör att ljuset fördelas jämnare. Tunnelns rumslighet förstärks genom att gångbanorna på båda sidor om cykelbanan höjs upp. Den ena sidan av tunneln ”inreds” med en ”tapet” av betong som gjuts mot en matris så att en relief skapas på vägg och tak. Motsatt tunnelvägg ”inreds” med en konstvägg av laminerat glas. På Kirsebergsidan fortsätter tegelstödmurarna ut och formar en plats intill tunnelmynningen. Platsen är tänkt att kunna användas för olika aktiviteter och kommer att skapa liv och rörelse och ge ökad trygghet.

Elevation och sektioner på förslag 2, TUNNELN.

Tunneln sedd från Ellstorp nattetid.

Tunneln sedd inifrån, med matrisgjuten betong på tunnelns tak och vägg till höger och konstvägg till vänster.

Tunneln sedd från Kirseberg med utrymme för aktivitetsplats i förgrunden.

 

För mer information om projektet, kontakta Robert Gustavsson via mail, robert.gustavsson@sigma.se eller på telefon 0703-47 17 93.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.