Centrumutveckling Hässleholm

Sigma Civil har fått i uppdrag av Hässleholm kommun att ta fram gestaltningsförslag för två centrala platser i Hässleholm; Magasinsgatan och Första Avenyen.

Magasinsgatan ligger vid den västra nedgången till tågstationen i Hässleholm, kallad Norra station.  Platsen utgör angöring för ersättningsbussar samt huvudåtkomsten för cykel samt hämtning och lämning via bil. Området kring Magasinsgatan utgörs av uppställningsplatser för ersättningsbussar, en platsbildning framför nedgången från tågperrongen samt en bilparkering med hämta-/lämnazon. Eftersom staden planerar att växa huvudsakligen väster om spåren får denna plats en ökad dignitet och förväntas få ökade flöden. Platsen känns idag otydlig och otrygg och är i behov av upprustning. Genom omgestaltning av platsen tydliggör gestaltningsförslaget de förväntade rörelsemönstren på platsen och gör den mer attraktiv. I första hand förstärks befintliga strukturer och befintliga material återanvänds. Olika trafikslag får tydliga angöringspunkter och uppställningsplatser. Platsen framför Norra station ramas in med växter och sittmöbler och ges därmed en tydligare torgkänsla. Med uppdaterad belysning, planteringar och sittplatser av olika slag upplevs torget trevligare och tryggare. Utmed Magasinsgatan placeras väderskydd för bussar och skyltar förtydligar hållplatserna.

Illustrationsplan för Magasinsgatan

Visionsbild, torgytan framför Norra station

Visionsbild, Hämta-/ lämnazon vid torgyta

Första Avenyen är Hässleholms huvudgata för shopping och uteliv. Gatan sträcker sig mellan tågstationen i väster och kyrkan i öster. Gatan har byggts om i en första etapp närmast tågstationen. Nu ska resterande sträcka göras om. Etapp två innehåller två kvarter med mer utrymme för plats till utomhusverksamheter samt två kvarter med bilparkeringar närmast kyrkan. Det framtagna gestaltningsförslaget för etapp två av Första Avenyen bygger på den redan framtagna gestaltningen av etapp ett för att skapa en enhetlig och genomgående gestaltning. En tydlig indelning av olika zoner längs gatan markeras med hjälp av trädrader och olika markmaterial. Principlösning för tillgänglighetsanpassning av lokalentréer föreslås för att ge ett enhetligt uttryck. Tvärgående gators biltrafik underordnas gångtrafik längs Första Avenyen vilket bidrar till ett lugnare tempo längs gatan. De två kvarteren uppe vid kyrkan fortsätter att vara parkeringsplatser men med ett något minskat antal platser för att möjliggöra planteringar av dubbla trädrader med ungefär samma avstånd som resten av Första Avenyen.

Situationsplan över Första Avenyen med Hässleholm station i väster och kyrkan i öster.

 

Sektion som visar Första Avenyens olika zoner.

 

Visionsbild Första Avenyen, plats till utomhusverksamheter

 

Visionsbild Första Avenyen, de två kvarteren närmast kyrkan fortsätter att vara bilparkering

 

För närmare information kontakta Robert Gustavsson via mail, robert.gustavsson@sigma.se eller telefon +46 70 347 17 93.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.