Mobilitetsutredning för kommersiella verksamheter i Västerport

Sigma Civil har på uppdrag av Varbergs kommun tagit fram en mobilitetsutredning för kommersiella verksamheter i Västerport, Varberg. I området planeras för nya bostäder och verksamheter så som hotell, kontor, m.m. En detaljplan är framtagen av kommunen och det aktuella projektet har visat på lösningar för mobilitet inom och i anslutning till planen.

I projektet ingår följande:


• Beskrivning av förutsättningar såsom styrande handlingar, nuvarande och framtida möjligheter att nå planområdet genom gång, cykel, kollektivtrafik och bil.
• Översiktlig redovisning av kommunala parkeringsytor inom och i anslutning till detaljplanen, samt planerade parkeringsplatser inom detaljplanen.
• Utblick över jämförbara parkeringstal i andra kommuner.
• Beräkning av samnyttjandepotential för bostäder och verksamheter inom detaljplanen, samt mellan verksamheter.
• Resonemang kring potential i samnyttjande över detaljplanegränsen.
• Resonemang kring hållbar mobilitet och möjliga mobilitetsåtgärder i det framtida transportsystemet som kan bidra till minskad efterfrågan på parkering.
• Framtagning av parkeringstal för tre typer av verksamheter inom detaljplanen: handel och motsvarande centrumverksamheter, hotell samt kontor.
• Balansräkning av tillgång och efterfrågan så att en lämplig jämvikt nås.


Västerports centrala läge i Varberg innebär mycket goda förutsättningar för en grön mobilitet där bilen bör stå tillbaka till förmån för mer hållbara färdslag. Detta har utredningen tagit fasta på genom förslag till färre antal parkeringsplatser än vad som traditionellt skulle byggas. Möjligheter till samnyttjande, starka kopplingar till kollektivtrafik i både ett lokalt och regionalt perspektiv, samt ett väl integrerat gång- och cykelbanenät, skapar en gemensam grund för vilka parkeringstal som bör gälla i området.


Utredningen har kommit fram till en inriktning där hållbarhet står i fokus genom att inte anlägga fler parkeringsplatser än nödvändigt, samtidigt som det finns ett Varbergsperspektiv där man behöver beakta stora variationer i parkeringsefterfrågan beroende på säsong. Turismen betyder mycket för staden och kommer inte bli mindre betydelsefull i framtiden, vilket måste beaktas vid planeringen.


Då föreliggande detaljplan är först ut i en betydande stadsutveckling och omvandling av centrala Varberg, har det varit av stor vikt att föreslå lösningar som kan visa vägen för framtiden även i kommande anslutande detaljplaner.
Lars Löwenadler har drivit projektet med konsulter från trafikavdelningen i Göteborg.


Låter detta som en utredning för dig? Behöver du expertis inom parkerings- och mobilitetsutredning? Sigma Civil har kunskapen och drivet som behövs för att hitta rätt lösningar, för både exploatörer och kommuner.

För mer information, kontakta Lars Löwenadler via mail, lars.lowenadler@sigma.se eller på telefon 072 208 22 27.

 

Bildkälla: Varbergs kommun

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.