Sigma Civil ger miljöstöd åt CirChem

Sigma Civil ger stöd i framtagande av tillståndshandlingar som resulterar i erhållet tillstånd och etablering av verksamhet.

Under slutet av 2017 blev Sigma Civil kontaktade av CirChem som önskade stöd i framtagandet av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för sin verksamhet. Den planerade verksamheten omfattade upparbetning av använda lösningsmedel för att kunna nyttjas i kemisk industri till en kvalitet motsvarande nyanskaffning. Genom detta cirkulära angreppssätt skulle destruktion genom förbränning kunna förhindras och därmed även utsläpp av koldioxid, kväveoxider och flyktiga organiska kolväten (VOC). Koldioxid är en klimatpåverkande gas och kväveoxider har en försurande och övergödande effekt på mark och vatten. Kväveoxider är också giftiga och irriterande för luftvägar och slemhinnor. Både kväveoxider och VOC bidrar till bildandet av marknära ozon vilket är skadligt för djur och växter. Genom att hjälpa till att strukturera upp och utveckla framtagna utkast till tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning kunde CirChem AB glädjande erhålla tillstånd för sin verksamhet.

Arbetet tillsammans med kunden främjar de globala målen för hållbarhet främst genom följande:

# 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

# 12 Hållbar konsumtion och produktion

Genom möjlighet att recirkulera lösningsmedel bidrar verksamheten till en hållbar industri och en effektiv resursanvändning samt skapar därmed även nya marknader och arbetstillfällen. Verksamheten medverkar till en minskad mängd avfall samt en ansvarsfull hantering av kemikalier.

# 13 Bekämpa klimatförändringarna

Verksamheten bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

# 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Genom att verksamheten förhindrar utsläpp av för naturen skadliga kväveoxider och VOC bidrar den till ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster och skyddar den biologiska mångfalden.

För mer information, kontakta:
Emmy Frohm Gerdin, +46 70-342 67 77, emmy.frohm@sigma.se

 

 

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.