Forskningsprojekt: Korsningsutformning för gående och cyklister

Sigma Civil i Göteborg har under 2019 bedrivit ett forskningsprojekt om samspelet mellan gående och cyklister. Studien är finansierad med medel från Nordiskt vägforum och har bedrivits i samarbete med Viscando Traffic Systems. 

I forskningsprojektet studeras och kartläggs samspelet mellan gående och cyklister i två gång- och cykelkorsningar i centrala Göteborg. Korsningarna har pekats ut som problematiska av Trafikkontoret Göteborgs stad och har båda förbättringspotential. I studien har Viscando Traffic Systems genomfört unika trafikmätningar som med flera mätkameror registrerat hur gående och cyklister rört sig och samspelat i de två korsningspunkterna. Mätningarna visar antal konflikter, hur trafikanterna fördelar sig i mätområdet, hastighet och riktningsfördelning. Ny typ av data möjliggör avancerade analyser av komplicerade platser och kan hjälpa oss att få mer kunskap vid val av korsningsutformning. Genom att kartlägga hur gående och cyklister faktiskt rör sig och beter sig finns bättre möjligheter att fatta beslut om hur en korsning ska byggas om för att bli mer effektiv och trafiksäker samt för att underlätta framkomligheten.

I projektet ges följande rekommenationer för utformning av gång- och cykelkorsningar:

  • Trafikmängder och prioritering av stråk är avgörande för val av åtgärd.
  • Korsningarna ska vara självförklarande och det ska vara tydligt vilken trafikant som har prioritetet. Övergångsställe på cykelbana bör kunna användas i större uträckning i gång- och cykelkorsningar med stora gångflöden. Väjningsplikt bör används för att tydliggöra vilket stråk som har företräde. Vägmarkering ska användas för att tydliggöra vem som har företräde. Vägskylt ska endast användas om risk för påkörning inte finns.
  • Det finns ett behov av att anpassa lagtiftningen för gång- och cykelbanor eftersom övergångsställe och väjningsplikt inte gäller utan kompletterande skyltning.
  • För ett fungerande samspel mellan gående och cyklister krävs konsekvent och systematisk utformning och skyltning som känns igen och är lättbegripligt för alla trafikanter.
  • Korsningarna behöver dimensioneras för det ökande antalet gående och cyklister. Genom att förbättra framkomligheten i korsningarna förbättras standarden på hela stråket vilket ökar attraktiviteten för gång och cykel.

Projekt: Forskningsprojekt finansierat av Nordiskt Vägforum (NVF) (Läs rapport)

Ort och datum: Göteborg, 2019

För mer information om projektet kontakta Anna Pollack via mail, anna.pollack@sigma.se eller på telefon 0724 53 05 11.

 

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.