Sigma Civil har beviljats finansiering för ett utvecklingsprojekt inom trafik

Sigma Civil har beviljats medel från NVF, Nordiskt Vägforum, för ett utvecklingsprojekt med titeln ”Samspelet mellan gående och cyklister – kan trafiksäkerheten och framkomligheten öka genom förändringar i infrastrukturen?”.

Kortfattad beskrivning av projektet
För att nå det svenska transportpolitiska målet om ett långsiktigt hållbart transportsystem är det viktigt att andelen som går och cyklar ökar. Likaså är det viktigt att gående och cyklister prioriteras genom att öka dess framkomlighet i trafiken. Idag är gång- och cykelinfrastrukturen på många ställen bristfällig, med begränsad framkomlighet och när konfliktsituationer uppstår riskerar oskyddade trafikanter att skadas. För att möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem är det därför av stor vikt att dra lärdom av oskyddade trafikanters rörelsemönster och samspel med varandra.

Syftet med detta utvecklingsprojekt är att studera och kartlägga samspelet mellan gående och cyklister i komplexa korsningspunkter. Vidare är syftet att undersöka om trafiksäkerheten och framkomligheten kan öka genom förändringar i infrastrukturen där gående och cyklister konkurrerar om samma ytor.

Utvecklingsprojektet bygger på tillämpning av unik trafikmätningsteknik, där Viscando Traffic Systems kartlägger och registrerar oskyddade trafikanters rörelsemönster i komplexa korsnings- och konfliktpunkter.

Avsikten med projektet är att utveckla de råd, riktlinjer och utformningskrav som finns idag, kopplade till korsningspunkter mellan gående och cyklister. Tanken är att projektet kan ligga till grund för kommuner som behöver en idéskrift med goda förslag kring utformning av komplexa korsningar för oskyddade trafikanter.

För närmare information kontakta Anna Pollack, anna.pollack@sigma.se, eller telefon 072-453 05 11, alternativt Fredrik Johnson, fredrik.johnson@sigma.se, eller telefon 076-101 09 94

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.